Ernst Öpik - viimane suur kõiketeadja


 

{ Mihkel Jõeveer Akadeemia 5 1993 2051-2061 }

 

Armastus astronoomia vastu

 

Ilusal kevadpäeval, 20. mail 1976. a Berkeleys Kalifornias toi­munud Vaikse Ookeani Astronoomiaseltsi (Astronomical Society of Pacific) pidulikul koosolekul anti professor Ernst Öpikule selt­si kõrgeim autasu — Catherine Wolfe Bruce'i kuldmedal. Pä­rast seltsi presidendi Geoffrey Burbidge'i tavakohast ülevaadet autasustatu elust ja parimatest töödest ning tervitusi tuli omapool­se sõnavõtuga esineda värskel laureaadil. Eelnevalt oli palutud, et ta räägiks muudatustest, mis on aset leidnud astronoomilises uuri­mistöös tema eluaja jooksul. Oli ju tegemist mehega, kel seljataga tervelt 65 aastat aktiivset tegutsemist teaduses, kirev elukäik ning palju tutvusi astronoomide mitme põlvkonna seas.

 

Kohalolijate mõningaks üllatuseks suundus hallipäise oraa­tori jutt hoopis armastusele. Ta rääkis amatöörastronoomide ja kutseliste teadlaste vahelistest suhetest ja vastastikuste kontaktide viljastavast mõjust. Professionaal, suheldes amatööridega, kas otse või oma kirjatööde kaudu, peab asju käsitlema laiemalt kui ainult oma kitsa eriala ametivendadega diskuteerides. Ta ei saa vältida naabererialasid puudutavaid küsimusi ja maailma­vaatelisi probleeme, sellest aga võib tulla tõsine kasu edasistele erialauuringutele. Teiselt poolt saab amatöörteadlane suhtlemisel professionaalidega mõninga ettekujutuse teaduse tagahoovidest, õpib kahtlevat ja kriitilist suhtumist, omandab kogemusi erista­maks fakte pettekujutustest.

 

Öpik märkis, et termin "amatöör" tuleb ladina keele verbist amare ("armastama") ja märgib armastust tegevusala vastu. Ama­töör hindab oma uurimisobjekti sisemist harmooniat, naudib tead­miste ja tõe otsingut. Ideaalis peab sama tundma ka professionaal, tema uurimistöö saavutused peavad talle andma esteetilist rahul­dust, ta peab otsima erapooletut tõde.

 

Ja Öpik jätkas: "Nüüd mõned sõnad endast. Ka mina alustasin "amatööri vaimus" ja olen selle juures siiani. Teiste maailmade elu probleem köitis mind eriti. Planeet Marss Percival Lowelli paeluvas käsitluses esitas mulle vastupandamatu väljakutse. Ma alustasin Marsi ja meteooridega, hiljem uurimistöö teemad harg­nesid paljudesse suundadesse, haarates kogu Universumi, tema mineviku ja tema tuleviku. Kaine uurimistöö käigus Lowelli imeilusad fantaasiad küll purunesid, aga maaväliste tsivilisatsioo­nide igatsus jäi — kui mitte Päikesesüsteemis, siis kahtlematult realiseerunud kusagil piiritus Universumis." (Öpik 1976.)

 

Õpiaastad

 

Ernst Julius Öpik sündis 22. (10.) oktoobril 1893. a Kundas Viru­maal kohaliku tolliülema, Lihulast pärit Karl Öpiku ja tema abi­kaasa Leontine (neiuna Freiwaldt) pojana. 1900. aastal asusid Öpikud Kundast Tallinna. Siin lõpetas tulevane maailmanimega astronoom 1911. a kuldmedaliga Nikolai (praeguse Gustav Adolfi) gümnaasiumi.

 

Mõni sõna koolist, milles õppides noor Öpik haruldase elu­kutse valis. See oli tolleaegse Vene riigi, muidugi ka Eesti vanim pidevalt tegutsenud gümnaasium. Asutatud 1631. a Rootsi ku­ninga Gustav II Adolfi poolt kandis kool venestamisaja algusest 1890. aastal nime Imperaator Nikolai I Gümnaasium. Varem oli kool olnud saksakeelne ja -meelne ningpeamiselt sakslastele hari­dust andnud. Vastavalt venestamispoliitika suunistele olid pärast 1890. aastat peamised õpetajakohad täidetud venelastega, õpetus oli venekeelne ja -meelne. Tolleaegsete olude kohta oli tegemist suure kooliga, 60-rublalisest õppemaksust hoolimata õppis siin 1909/10. õppeaastal 524 õpilast. Õpilaste rahvusliku koossei­su mõttes ei olnud venestamine veel õnnestunud, sakslaste ase­mel domineerisid koolis eestlased.  1909/10. aastal õppis koolis 316 eestlast, 98 venelast, 42 sakslast, muudest rahvustest õilasi oli 68. Eestlastel oli õnnestunud hõivata ka mõned õpetajako­had. Ilukirja ja joonistamist õpetas 1906-1910 Voldemar Päts. Ilmselt alahindas Vene võim (nagu hiljemgi!) laulmise ohtlikkust, 1904-1909 oli õpetajaks Konstantin Türnpu, tema järglasteks olid A. Küppar ja August Topman. Õpilaste huvi muusika vastu oli tähelepanuväärne: 1910. a oli koolil suur laulukoor, keelpilliorkestris mängis 25, puhkpilliorkestris 40 õpilast.

 

Autobiograafias kirjutab Öpik kooliaastatest: "Kooli vanema­tes klassides olles organiseerisin füüsikomatemaatilise asjaarmas­tajate ringi, mille vastu ülemuse usaldus oli nii suur, et anti vabaks tarvitamiseks füüsika kabinett ja keemia ladu. Eriti palju katsetasin ja tegin ettekandeid keemias, [—]. Ühes oma vendade ja Karl Reinbergiga asutasin Tallinnas astronoomia asjaarmastajate ringi "Vega"; muretseti ühiselt kolmetolline pikksilm, mis on praegu Tartu Ülikooli Tähetorni omandus, annetatud endiste "Vega" liik­mete poolt. Selle pikksilmaga (millel oli haruldaselt hea objektiiv) toimetasin Tallinnas 1911. a. sügisel planeet Marsi vaatlusi, mille tulemusena ilmus ka minu esimene teaduslik trükitöö 1912. a." (Öpik 1938.)

 

Esitatu oli ametlikult fikseeritud tegevus. Peale selle tuli ve­nestamisele vastu seista ning Öpik polnud neid, kes võõrale sun­nile alandlikult allusid. Richard Kleis on meenutanud, et Ernst Öpik tegutses agaralt gümnasiastide salajases kirjandusringis, kus eesti kirjandusega tutvust tehti.

 

Olgugi et Nikolai gümnaasium andis oma aja kohta hea hari­duse, polnud nähtavasti kooli mõju elukutse valikul ainumäärav. Eespool viitas Öpik ise Lowellile. Küllap oli mõjutajaid teisigi. Pealegi pole kindel, kas Öpik Lowelliga koolipõlves kokku puutuski — Lowelli raamat Marss ja elu temal ilmus venekeelses tõlkes esmakordselt alles 1912. a. Ernst Öpiku noorem vend, diplomaat Oskar Öpik (1895-1974) kirjutab oma memuaarides: "[—] õde Anna oli see, kes mulle sadama korteri hoovis ühel õhtul avas silmad taeva ja tähtede ilule — see oli vist väike komeet Lyra tähekujus, mis sellele põhjust andis. Sellest ajast tekkis minus huvi täheteaduse ja maailma-tundmise vastu. Vend Ernst saigi sellest ajast saadik maailmakuulsusega täheteadlaseks [—]" (Villmann 1990.)  Vanem õde Anna Öpik (1886-1955) oli iseõppija, ta valdas vabalt 13 keelt, 1938. a ilmus temalt Homerose Odüsseia värsstõlge eesti keelde otse originaali keelest. Oleks meil kõigil vanem õde Anna teejuhiks ilu ja teadmiste juurde! [Selle perekonna erakordne andekus vääriks eriuurimust. Karl ja Leontine Öpiku kaheksast lapsest (6 poega ja 2 tütart) jõudsid silma­paistvale positsioonile Eesti elus vennad Paul (1888-1967, Pikalaenu Panga president 1928-1940, küüditati 1941. a), siinse loo kangelane Ernst, Oskar (viimane Eesti saadik Pariisis) ja Armin (1898-1983, Tartu Ülikooli geoloogia- ja paleontoloogiaprofessor, hiljem Austraalia Tea­duste Akadeemia liige). Henrik ja Artur jäid Vene kodusõtta, esimene suri Denikini armees tüüfusse, teine jäi teadmata kadunuks Wrangelli väes. Silmapaistvaid isikuid on ka kõigi ellujäänud vendade järglaste hulgas. J. I. ]

 

Ja veel üks traagiline põhjus kutsevalikuks. Akadeemik Il­mar Öpik meenutab: "Meenub minu isa Pauli jutustus, et nelja-viieaastase Oskari vibupüssi ohvriks olevat Kundas läinud venna Ernsti silm. Kuid ühest silmast pimedaks jäämine olevat andnud Ernstile ajendi astronoomiks hakata, sest pikksilma jaoks piisab ühestki silmast. Igatahes see õnnetus vendade vahekorda mingil määral ei tumestanud, nad jäid suurimateks sõpradeks kuni Os­kari surmani venna Ernsti juures Armagh'is 1974. a. Ernst hoidis oma kõdus venna kremeeritud tuhka ja palus seda pärast enda surma segada oma tuhaga. See soov täideti 1985. aasta sügisel." (Villmann 1990.)

 

Üks määravamaid aastaid tulevase teadlase kujunemisel oli nähtavasti pärast gümnaasiumi. Ernst Öpik kirjutab: "Peale güm­naasiumi lõpetamist ei saanud kohe ülikooli astuda, nimelt ma­janduslikel põhjustel; kümneliikmelise perekonna juures puudus vanematel igasugune võimalus õppimise toetamiseks — vastu­pidi, juba keskkoolis õppides meie, lapsed, katsusime, ja ka suut­sime toetada perekonda, teenides tunniandmisega. Veetsin siis 1911/12. a. talve Tallinnas, kogudes tunniandmisega veidi raha edasiõppimiseks. Samal ajal õppisin matemaatikat — peaaegu terve ülikooli matemaatika kursus oli mul läbi võetud selle aas­taga, nii et hiljem, ülikoolis, võisin otsekohe asuda uurimistööle omal erialal, omades juba küllaldase matemaatilise ettevalmis­tuse. Jätkasin muidugi ka astronoomilisi vaatlusi." (Öpik 1938.) Tagantjärele võib nentida, et Öpik selle aastaga, töötamise ja edasiõppimiseks raha kogumise kõrval, sisuliselt omandas üli­koolihariduse. Diplomi formaalne väljateenimine oli siiski ees.

 

Öpik kirjutab: "1912. a. sügisel astusin Moskva Ülikooli; Tar­tu peale ei saanud mõelda, sest teenistus väljavaateid siin polnud, kuna Moskvas võis tunniandmisega, eriti keelivaldaja, üsna hästi teenida. Et aga tunniandmine, eriti aga õppeaasta algul, polnud just väga püsiva iseloomuga teenistusviis, siis mõnikordki tuli meil, vaesematel tudengitel, otsida ulualust Moskva Eesti Seltsi ühiselamust (tudengite keeles "vaestemajas"), kus võis saada kor­terit võlgu: 50 kopikat ööpäeva eest üks magamisase kasarmu oludes polnud just odav, möbleeritud tuba kahe peale oli odavam, kuid krediidi võimalus oli kõrgesti hinnatav. Teenistusvõimaluse tulekul koliti välja ja makseti võlg kinni. Tudengeid elas "vaeste­majas" ikkagi vähe, suurem osa kundesid olid ajutiselt ilma tööta mõisavalitsejadja teised Eestist laiale Venemaale õnne otsima tul­nud isikud. Samades Eesti Seltsi ruumides pidas oma koosolekuid Moskva Eesti Üliõpilaste Selts, kus olin liikmeks.

 

Üliõpilasena olin Moskva Rahvaülikoolide Seltsi observatoo­riumi juhatajaks ja lektoriks.

 

Ülikooli lõpetasin 1916. a. astronoomia alal; mind jäeti üli­kooli juurde professori kutsele ette valmistama." (Öpik 1938.)

 

Öpiku Moskva-perioodi tegemistest saab hea ülevaate teadus­tööde põhjal, selgelt ilmnevad tema erakordne töökus, andekus ja kiire areng. Töökusest annab tunnistust produktiivsus — töö­tamise ja õppimise kõrval ilmub aastatel 1912-1916 tema sulest 18 teadusartiklit. Tööde kvaliteeti hinnates võib öelda: 1912. a tööd on head amatöörastronoomi tasemel, 1913. a tööd lähenevad keskpärase teadlase tasemele, 1914. a omad on juba päris hea tead­lase tasemel, 1915. a jõuab Öpik juba maailma tippude tasemele ja jääb sinna tervelt 65 aastaks. Tuleb märkida, et juba ülikooli ajal saavutas Öpik hämmastava mitmekülgsuse: ta teeb planee­tide visuaalseid ja fotograafilisi vaatlusi, uurib meteoornähtusi, arendab Päikese-teooriat, käsitleb tähtede ehitust, stellaarstatistika ja -dünaamika probleeme. Viimane Suur Kõiketeadja, nagu sõbrad teda hiljem kutsusid, oli juba peaaegu välja kujunenud.

 

Veel arengust. Esimesel paaril ülikooliaastal oli Öpikul Mosk­vas kahtlemata palju õppida. Ta oli omandanud küll varem matemaatika, kuid vaevalt oli tal Tallinnas võimalust tutvuda uuema astronoomilise kirjandusega. Viimaste ülikooliaastate tööde tase aga näitab, et ta oli juba väga hästi kursis moodsa astronoomia saavutustega, oskas leida aktuaalseid probleeme ning neid kiiresti ja efektselt lahendada. Tundub, et tal polnud enam midagi olulist õppida Moskva Ülikooli astronoomiaprofessoritelt Vitold Tseraskilt (1849-1925) ja Pavel Šternbergilt (1865-1920), kes võisid temast küll üle olla astronoomia klassikaliste distsipliini­de (astromeetria, taevamehaanika) tundmises, kuid jäid juba alla tähefüüsikas ja -statistikas ning stellaardünaamikas. Seetõttu oli loomulik, et pärast lõpetamist jäi Öpik Moskva Ülikooli juurde valmistuma professori kutseks. Vanadele oli täiendust vaja.

 

Tööaastad

 

Seni oli Öpikul kõik läinud ülesmäge, ees terendas hiilgav karjäär. Aga Euroopas käis juba aastaid laastav sõda; kui kahurid kõnelevad, siis muusad vaikivad — seiskus ka Öpiku sulg. Öpiku ülikoolijärgsetest aastatest on teada vähe. Aastail 1916-1919 oli ta Moskva Ülikooli assistent. Jaanuaris 1919 lahkus ta koos sada­konna õppejõuga nälgivast Moskvast ja jõudis 70-päevase teelole­ku järel Taškenti, kus ta teenis kaks aastat äsja asutatud Turkestani ülikooli dotsendina. Nende aastate põhiprobleem oli ellu jääda, teadusega tegelemine oli teisejärguline. Publitseerimisvõimalused puudusid ja ega keegi teadnudki, mida tasub publitseerida, sest 1918. a alguses katkes välisajakirjade tulek Venemaale peaaegu kolmeks aastaks.

 

Raw_398_007

 

Suurem

Raw_398_008

 

Suurem

Ernst Öpiku kiri Taavet Roots­mäele 2. augustist 1921

 

 

1921. a hakkas olukord paranema, Öpikul õnnestus publitsee­rida 3 tööd, kuid selle aasta parim saavutus oli kahtlemata elusana tagasitulek Kesk-Aasiast iseseisvasse Eestisse. 1. detsembril 1921 määrati Ernst Öpik Tartu Ülikooli astronoom-observaatori palga­le. Astronoomiaprofessori koha oli juba 1919. a hõivanud Öpikust 8 aastat vanem, 1912. a Tartu Ülikooli lõpetanud Taavet Roots­mäe (1885-1959). Rootsmäe põhitööks oli loengute pidamine üliõpilastele, Öpikust sai aga mees, kes pärast F. G. W. Struvet ja J. H. Mädlerit tasapisi allakäinud teadustöö Tartus jälle maailma­tasemele viis.

 

Tartu tähetornis polnud küll suuri teleskoope, oli aga korralik raamatukogu, vajalik abitööjõud arvutuste ja rutiinvaatluste te­gemiseks, rahulik miljöö loominguliseks keskendumiseks. Aas­taid teadusnäljas ja otseses näljas olnud Öpik lausa murdis tööd. Kvantitatiivselt olid tulemused silmapaistvad: 1922. a ilmus trü­kis 8 Öpiku tööd kogumahuga 143 lk, 1923. a jälle 8 tööd kokku 152 leheküljega. Rekordilisel 1924. aastal ilmus 9 tööd mahuga koguni 479 lk. Selle saavutamiseks tuli igal tööpäeval ainuüksi kirjutada poolteist lehekülge, rääkimata öisest vaatlemisest, arvu­tamisest, mõtlemisest, korrektuuri lugemisest jne. Vaieldamatult kõrge oli ka tööde kvaliteet. Kaasaegsete tähelepanu pälvisid eriti tööd meteooride ja kaksiktähtede alal. Kaugemas perspektiivis on Esimese maailmasõja järgsetest Öpiku töödest parimaks osu­tunud Andromeeda udukogu kauguse määramine uudse dünaa­milise meetodiga. Kaasaegsed Öpiku arendatud uuest meetodist kahjuks aru ei saanud, ei uskunud sellega saadud tulemust ning omistasid galaktikate kauguste määramise esmaau ameeriklasele Edwin Hubble'ile, kes jõudis tulemuseni mõni aasta pärast Õpi­kut. Alles aastakümnete pärast sai selgeks, et Öpiku meetod andis siiski täpsema tulemuse.

 

1930. a mais sai Öpik Ameerikast meeldiva sisuga telegrammi: "Kas te saate tulla oktoobris üheks aastaks Harvardisse teadus­likuks kaastööliseks? Palk 3000 dollarit, reisikuludeks 500 dol­larit. Shapley." Harvard oli sel ajal maailma juhtivaid observa­tooriume. Direktor Harlow Shapley (1885-1972) oli tuntud oma pioneerlike töödega Galaktika üldstruktuuri selgitamisel. Vastus kutsele sai olla ainult jaatav. Öpiku töö oli edukas ka Harvardis ning visiiti pikendati mitu korda, suvevaheaegadel käis Öpik Tartus siinset tööd korraldamas. 1932. a ütles Öpik ära soodsast võimalusest asuda Harvardi ülikooli korralise professori köhale, sest ei tahtnud katkestada sidet Eestiga, ehkki ameeriklaste paku­tav palk ületas Eesti oma kümmekond korda. Lõplikult saabus ta Harvardist tagasi 1934. a juunis.

 

Väga viljakad olid ka järgnevad aastad. Öpik töötleb Ameeri­kas Arizona kõrbes üliheades tingimustes tehtud meteooride vaat­lusi ja loob meteoornähtuste detailse teooria. Üks elu suuremaid õnnestumisi tuli 1938. aastal, kui Öpik näitas, et tähtede arengu­käik on otse vastupidine käibel olnud skeemile, mille kohaselt hiidtähtedest pidid evolutsiooni käigus saama kääbustähed. Tege­likult sünnivad hiidtähed kääbustähtede rüpes, kus tähe keskosas oleva tuumkütuse ammendamisega kaasneb tähe väliskihtide pai­sumine, mis viibki hiidtähe tekkele. Selline saatus ootab kõiki kääbustähti, kus termotuumareaktsioonid käivituvad, sealhulgas ka meie eluandjat Päikest. Ühtlasi näitas Öpik, et kuumad mas­siivsed tähed kulutavad väga palju energiat ning ammendavad ruttu oma kütusevarud. Nende tähtede vanus ei saa ületada mõn­da miljonit aastat, mis on väga lühike iga Universumi vanusega võrreldes (kümmekond miljardit aastat). Selliste tähtede olemas­olu Galaktikas tõendab, et tähtede tekkimine meie ümber jätkub ka praegusel ajal ning peab olema otseselt vaadeldav. Vastavad uurimused on tänapäeva astrofüüsika aktuaalsemaid probleeme.

 

Opik1

 

Ernst Öpik küpses eas

 

Jälle kõmisesid Euroopas kahurid ja vaikisid muusad. Idarin­de lähenedes rakendas Öpik ühel 1944. a suvepäeval oma Aakre vallas asuvas talus hobuse, paigutas vankrile lapsed ja kõige häda­vajalikuma ja alustas teekonda, algul Tallinna, sealt Saksamaale Hamburgi. Seal tuli tal teenida sõjapõgenikele mõeldud Balti Üli­kooli astronoomiaprofessorina ja Eesti üliõpilaskonna rektorina. Teade Öpiku põgenikupõlvest levis tuttavate seas ning tema õpi­lane Harvardi-päevilt Eric Lindsay, kellest vahepeal oli saanud Põhja-Iirimaal asuva Armagh' observatooriumi direktor, organi­seeris talle töökoha Armagh'sse. Juunis 1948, pärast 4 aastat vint­sutusi, jõudis Öpik perega Armagh'sse. Öpik oli juba 54-aastane, aga täis energiat, valmis tasa tegema sõjas kaotatud aastaid. Ning see õnnestuski, Öpik jätkas teadustööd veel 33 aastat. Põhitöö­kohaks jäigi Armagh' observatoorium, sama väike ja vaene kui Tartu tähetorn, aga rahulik koht keskendumiseks. 1956. aastast peale jagas ta aega Armagh' ja USA Marylandi ülikooli vahel, pendeldades pooleaastaste vahemike järel üle ookeani.

 

Öpik säilitas aktiivse loomisvõime väga kõrge eani, tema Iirimaa-periood oli sama viljakas ja ideerohke kui Tartu oma. Aga Aja vastu ei saa keegi. 1981. aastal, 88-aastasena, läks Öpik va­naduspuhkusele. Tema viimased aastad möödusid Põhja-Iirimaa väikelinnas Bangoris, kus pikk ja töökas elu jõudis lõpule 10. sep­tembril 1985. Maailma astronoomid kaotasid ühe väärikama enda hulgast.

 

Tunnustused

 

Öpiku poolt aastate jooksul käsitletud teadusteemade ring on pikk ja kirev, pole astronoomiaharu, millest ta oleks mööda vaadanud, ta oli hästi kursis ka geofüüsikaga, uurides energiliselt jääaegade tekkepõhjusi. Õpilased kutsusid Ernst Öpikut Viimaseks Suureks Kõiketeadjaks, kes suutis vastu seista tänapäeva teaduse ühele hä­dale — üha kitsamale spetsialiseerumisele. Laialdased teadmised ei olnud Öpikul eesmärgiks omaette. Öpik valdas meisterlikult eri valdkondade teadussaavutuste sünteesimise oskust. Üks näide kaugete asjade kokkuviimisest, et sünteesida uusi teadmisi. Teise maailmasõja eel tunti suurt muret tulevaste gaasirünnakute pärast. Kaitseliidu gaasikompanii tegevuses osaledes uuris Öpik õhu lii­kumise iseärasusi Tartu tänavatel, eesmärgiga selgitada mürkgaa­side leviku teid, et otstarbekalt korraldada elanike kaitset. Õn­neks gaasikaitse järele ei tekkinud vajadust, aga  Öpikkäsutas saadud andmeid gaasides toimuvate turbulentsete liikumiste parametraseerimiseks ning hiljem rakendas seda tähtede siseehituse modelleerimisel, kus tähegaasi turbulentsil on oluline osa energia ülekandel tähtede välisosades.

 

Öpiku ebatavaliselt laia haardega loometöö oli tulemusrikas, aga põhjustas ka arusaamatusi. Mõnigi ta parimatest töödest oli sedavõrd oma ajast ees, et kaasaegsetel oli raskusi nende mõist­misel ja tulemuste omaksvõtul. Seetõttu Öpiku pioneerlike tööde tähtsuse tunnustamine tihtipeale hilines. Aga aeg ja inimesed muutuvad, kui mitte oma põlvkond, siis järgmise põlvkonna ast­ronoomid ikkagi tabasid Öpiku tööde sügava sisu ja tuli ka tun­nustus. Võib öelda, et oma töödega, loengutega Tartu, Harvardi ja Marylandi ülikoolis ning õpilaste kaudu mõjutas Öpik oluliselt käesoleva sajandi astronoomia arengut. Ilmselt polnud juhus, et kui USA väljaanne Annual Review ofAstronomy and Astrophysics alustas 1970. aastate lõpul väljapaistvate astronoomide bio­graafiliste sugemetega artiklite avaldamist, telliti esimene vastav kaastöö Öpikult (Öpik 1977).

 

Peale kolleegide lugupidamise tõid Öpiku teadussaavutused talle ka mitmesugust ametlikku tunnustust. 1938. aastal sai ta vastloodud Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks, hiljem va­liti ta Iiri Kuningliku Akadeemia liikmeks (1954), USA Rahvusliku Teaduste Akadeemia välisliikmeks (1975), Ameerika Kuns­tide Akadeemia välisauliikmeks (1977). Öpik oli Belfasti (1968) ja Sheffieldi (1977) ülikooli audoktor. USA Rahvuslik Tea­duste Akadeemia autasustas teda J. Lawrence Smithi medaliga (1960), Rahvusvaheline Meteoriitika Ühing F. C. Leonardi meda­liga (1968), Inglise Kuningliku Astronoomiaühingu kuldmedali sai ta 1975. a (medal on Ernst Öpiku poja füüsikadoktor Uno Öpiku kingitusena hoiul Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis), Vaik­se Ookeani Astronoomiaseltsi Catherine Wolf Bruce'i kuldmedal tuli 1976. a ja Pariisi Pensé Ülikooli Louis Jacot Grand Prix 1978. a.

 

clip0001

 

Öpiku nimelise asteroidi (väikeplaneedi) heleduskõver

 

 

Öpiku nimi on jäädvustatud taevalaotusel, kus tiirleb tema­nimeline rändtäht — väikeplaneet nr 2099.

 

Eesti Vabariigi kodanik

 

Oma 70 loomeaastast sai Öpik Eestis olla ainult 20, siiski ka pä­rast Põhja-Iirimaal sisseelamist ja 30-aastast töötamist rääkisid-kirjutasid kolleegid temast kui eesti või eesti-iiri astronoomist. Seda Lääne maailmas, kus päritolule ja rahvusele suurt tähelepanu ei pöörata. Oma osa oli siin kahtlemata sellel, et Iirimaale siirdu­nud Öpikut juba tunti kui maailmamainega eesti teadlast. Teiselt poolt Öpik ise ei kõhelnud rõhutamast oma päritolu ja kodumaa karmi saatust. Sobival kohal märkis ta oma teaduslikes ja popu­laarsetes kirjutistes, et lahkus Eestist kommunistliku terroriohu tõttu, et tema kodumaa Eesti on okupeeritud Venemaa poolt, et ta oli Eesti Teaduste Akadeemia tegevliige, mille punased laiali saatsid, jne. Allakirjutanul pole täpseid andmeid Öpiku kaastööde mahust "Ameerika Häälele", aga see peaks olema märkimisväär­ne. Mitte küll päris regulaarse "Ameerika Hääle" kuulajana olen siiski mitu korda sattunud kuulma Öpiku esinemist — ikka asjali­kud uudised teadusest ja sekka mõni repliik, kus kommunistidele nende koht kätte näidati.

 

Nii võitles auväärt teadlane oma vahendite ja võimaluste piires kodumaale tehtud ülekohtu vastu.

 

Öpik vältis hoolega administratiivseid ameteid, et hoida aega vahetu teadustöö tegemiseks. Siiski polnud ta kuiv kabinetiteadlane, vaid elas ka täisverelist tsiviilelu. Ta ehitas Tartusse 2 maja, Aakre vallas oli tal väike talu, kus tegi põllutööd. Oma keemiaalaseid teadmisi rakendas ta KaitseliiduTartu Maleva sõjakeemilises osakonnas ja gaasiüksuses.

 

Autobiograafias kirjutab Öpik: "Eriharrastusist oli mul alati esiplaanil muusika, kus muu seas olen tegelnud komponeerimisega: siin pole küll tegemist mingisuguse ettekavatsetud katsetamisega, vaid teosed on nii öelda käskivalt välja tunginud hingepõhja elamustest; trükis on ilmunud (1937) kuus klaveripala varaja­semast loomisajastust." (Öpik 1938.) Hiljem on avaldatud Öpiku teisigi kompositsioone. Öpik oli meisterlik klaverimängija ning töökohtades oli tal alati käepärast ka klaver ja nii kõlasidki Tartu ja Armagh' observatooriumides Bach, Beethoven ja muidugi ka Öpiku enda looming. Roopi Hallimäe on meenutanud episoo­di Tartu tähetornist: "Istusime töötoas kahekesi, äkki avas härra Öpik klaveri ja meelitas kuuldavale Beethoveni imekauni sonaa­di, öeldes: "Jah, muusikas ehk elab tõelisemat osa minust rohkem kui teaduses." " (Hallimäe 1943.) Muusika saatis Öpikut kogu elu ning ka lahkumisel Toonela teele, veel viimastel hingetõmmetel oli tal huultel ja hinges Beethoveni Saatuse teema.

 

Kirjandus

 

Hallimäe, Roopi 1943. Mulla ja taeva poole...: Astronoom E. Öpik inimesena ja õpetlasena. —Postimees, nr 243,23. X, lk 4

 

Villmann , Ch. 1990. 350 aastat (amatöör)astronoomiat Eestis. — Tähetorni Kalender, 67. aastakäik, lk 70-77

 

Öpik, Ernst 1938. E. Öpik'u elulooandmeid. (Käsikiri Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi arhiivis, n 19, s 1,1 182-186)

 

Ö[pik] , E. 1976. Reply to the citation. — The Irish Astronomical Journal, vol. 12, no. 7/8, pp. 242-243

 

Öpik , E. J. 1977. About dogma in science, and other recollections of an astronomer. — Annual Review of Astronomy and Astrophysics, vol. 15, pp. 1-17