Herbert  Muischneek


 

{ TK 43 1967 81}

 

16. okt. 1966. a. tabas meie vabariigi geodeetide peret raske kaotus — suri Eesti Põllumajanduse Akadeemia maakorralduse kateedri dotsent Herbert Muischneek.

 

H. Muischneek sündis 10. juunil 1903. aastal endises Vjatka linnas (praegu Kirov) elektriinseneri perekonnas. Keskkooli lõpetas ta Stavropolis, kus ka alustas õpinguid hüdromelioratsiooni alal kohalikus põllumajanduse instituudis. 1921. a. pöördus Muischneekide perekond tagasi Eestisse ja asus elama Tartusse. 1928. a. H. Muischneek lõpetas Tartu ülikooli matemaatika alal. 1930. a. omistati talle magistri teaduslik kraad töö eest aerofotogeodeesia alal. 1931. aastast peale algab H. Muischneeki pidev teaduslik-pedagoogiline tegevus, algul Tartu tähetornis abiassistendi köhal (1931 —1934) ja siis ülikoolis geodeesia assistendina. 1936. a. lahkub H. Muischneek Tartust ja seob oma edasise töö Tallinna Polütehnilise Instituudiga. Siin töötas ta 1952. aastani algul assistendina, hiljem dotsendi ja kateedrijuhatajana. 1947. aastal omistati H. Muischneekile füüsika-matemaatika kandidaadi teaduslik kraad.

 

1952. aastal pöördus H. Muischneek tagasi Tartusse, asudes tööle Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse, kus töötas kuni oma surmani. Viljaka tööga Maakorralduse ja Hüdromelioratsiooni Teaduskonna dekaanina ja geodeesia kateedri juhatajana on tal suuri teeneid EPA maakorralduse osakonna väljaarendamisel.

 

Oma teadusliku tegevuse algpäevil Tartu tähetornis tegeles H. Muischneek riikliku ajateenistusega, töötas Petzvali astrograafiga, vaatles tähtede kattumist Kuuga jne. Sellest ajast on pärit ka tema esimesed populaarteaduslikud tööd Tähetorni Kalendris. Aastail 1934—1935 teostas ta koos R. Livländeriga rea geodeetilisi tõid, nagu katsebaasi mõõtmine Toomemäel, riikliku geodeetilise punkti sidumine Struve triangulatsiooni algpunktiga jne.

 

Tallinna perioodil teostatud töödest võiks esile tõsta sel ajal väga vajaliku tööna Gaussi-Lamberti koordinaatide ümberarvutamist Gauss-Krügeri koordinaatide süsteemi.

 

H. Muischneeki peamiseks teeneks aga jääb tema pedagoogiline töö noore geodeetide põlvkonna kasvatamisel.

 

Mälestus  H.  Muischneekist  kui abivalmist,  sõbralikust ja  õiglasest õppejõust, kolleegist ja sõbrast jääb alatiseks püsima meie südameisse.